ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Urbane geologiske modeller – fra konceptuelle modeller til 3D
Urbane geologiske modeller – fra konceptuelle modeller til 3D
Mødenr. 69 - Gå-hjem-møde Vest


Tidspunkt Onsdag den 22. juni 2016, kl. 16.00 – 18.00


Sted

Via University College
Chr. M. Østergaardsvej 4
8700 Horsens

Faglig tilrettelæggelse

Vest-gruppen under ATV Jord og Grundvand v/ Theis Raaschou Andersen, VIA University College
Johan Linderberg, Vandcenter Syd


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Kommuner, Regioner, entreprenører og vandforsyninger har historisk set benyttet sig af simple konceptuelle geologiske og hydrogeologiske modeller, når projekter skulle udføres i de urbane miljøer. De simple konceptuelle modeller er typisk baseret på en begrænset datamængde, og er derfor ofte behæftet med store usikkerheder - erfaringsmæssigt har det vist sig, at en af de største usikkerheder i forbindelse med bestemmelse af f.eks. indvindingsoplande og forureningsudbredelser er en mangelfuld geologisk viden for området. Heraf følger, at de efterfølgende beslutninger, som f.eks. en eventuel risikovurdering i flere tilfælde, er behæftet med betydelig usikkerhed.

Mange projekter (f.eks. klimaprojekter, forureningsundersøgelser, og geotekniske undersøgelser) involverer en interaktion mellem de overfladenære jordarter, de antropogene lag og strukturer samt hydrologien for området. Dette har dog hidtil været svært at sammenkoble på en brugbar måde, da data ofte findes på forskellige platforme og formater samt at især den geologiske viden i de urbane områder er begrænset. Gennem de sidste par år har billedet dog ændret sig. I dag findes der
f.eks. modelleringsværktøjer der bedre kan håndtere de forskellige datatyper og der er endvidere et langt større fokus på dataopsamling i det urbane miljø (se ATV møde nr. 58 - Geofysik i klimatilpasning – de oversete data), hvorved mulighederne for at lave detaljerede 3D geologiske modeller er kraftigt forbedret. Der er derfor gennem de sidste år introduceret flere urbane 3D geologiske modeller inden for mange forskellige fagområder i det urbane miljø – f.eks. klimatilpasning, forureningssager og geoteknik.

Nedenstående oplæg har til formål at informere om nyeste trends indenfor 3D geologisk modellering og brugen af disse i det urbane miljø.

 • Velkomst
  v/ lektor, ph.d., Theis Raaschou Andersen, VIA University College
 • Muligheder for 3D geologisk modellering i det urbane miljø. Fokus og metoder.*
  - Ønsket om detailkundskab og detailmodellering af de overfladenære jordlag, særligt byområder, har de senere år fået stigende opmærksomhed. En del af denne er afledt af de udfordringer man står over for i relation til klimaændringer med hyppigere og kraftigere nedbørshændelser og deraf følgende oversvømmelser, men også som følge af stigende ønsker om f.eks. lokal nedsivning af overfladevand, geotekniskesamt arkæologiske/ kulturhistoriske hensyn og i det hele taget en større udnyttelse og -udbytte af byrummet.

  Som fællesnævner for ovenstående er et stærkt stigende behov for at kunne opstille detaljerede geologiske modeller, som kan håndtere mange forskellige - og også ikkegeologiske – datatyper, og i en høj detaljegrad.

  Geologiske modelleringsværktøjer og -metoder er ligeledes udviklet til at kunne indlæseog håndtere datatyper som traditionelt ikke har været anvendt direkte i modelleringsprocessen. Ved brug af voxelmodeller (3D grids) får modelløren i modsætning til de i DK mere traditionelle lagmodeller, mulighed for at modellere i en hidtil uset detaljegrad, samt at anvende eksempelvis geofysiske data i stor detalje.

  Nærværende præsentation viser en række eksempler på voxelmodeller, hvori der er anvendt en lang række forskellige datatyper, som ledningsgrave, infiltrationsundersøgelser, geofysiske data, bygningskældre, eksisterende geologiske lagmodeller m.m. Desuden vises mulighederne med nogle af de modelleringsværktøjer der er udviklet for at kunne udnytte ovenstående.

  Detail-modellering i byområder er ikke kun i fokus i Danmark, men også i landene rundt omkring os. Der gives en kortfattet oversigt med eksempler på hvad der foregår i udlandet, og hvordan man tilgår modelleringen og hvor man retter fokus.
  v/ Tom Martlev Pallesen, I-GIS

 • Vandforsyningens indflydelse på det urbane vandkredsløb ved væsentlige ændringer i indvindingsmønster og ved udflytninger af kildepladser. Konsekvenser for det bymæssige miljø og klimatilpasninger.

  - I Odense har en stor kildeplads været virksomhed uafbrudt siden 1586 og i særlig grad fra 1870’erne. Desuden har flere større indvindinger (både almene og store enkeltindvindere) pumpet store mængder grundvand op i de centrale dele af Odense. Mange af disse anlæg er nu ophørt. I perioden hvor de var i drift blev områder tæt på disse anlæg massivt urbaniseret. Flere områder var moser og lavtliggende områder som var ”tørre” da man byggede. Efter reduktion og ophør af indvinding er disse områder nu meget udsatte af højtstående grundvand. Nu er det samtidigt store kapacitetsproblemer i kloakkerne da disse er nogen steder fungerer som dræn i takt med stigende grundvandsspejl.

  - Odense er ikke ene om at opleve disse problemer, som samtidig ikke er nemme at løse. Gamle kort og lange tidsserier sammenholdt med infrastrukturer kan belyse problemområder og ved hjælp af bynære grundvandsmodeller kan man beregne effekterne af en ændret indvinding- og afvandingsstruktur.
  v/ Johan Linderberg, VCS

 • Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager

  - VIA University College har i et samarbejde med Rambøll, Horsens Kommune, Region Midt samt Miljøstyrelsen udført en geofysisk, geologisk og hydrologisk kortlægning af Gasværksgrunden i Horsens. Gasværksgrunden er placeret centralt i Horsens by 100 m nord for havnen og er udpeget som national testsite for undersøgelse af jordforening.

  I forbindelse med nærværende projekt er det eksisterende data (boringer og dertilhørende kemiske data) på Gasværksgrunden øget med bl.a. Georadar, MEP, IP, DualEM421 samt supplerede boringer. Baseret på det nye data samt GIS data indeholdende de antropogene strukturer er der opstillet en detaljeret 3D geologisk model for Gasværksgrunden. Den geologiske model danner grundlag for simulering af grundvandsstrømning og den dertilhørende stoftransportmodel. I modellen anvendes en højopløst voxel-repræsentation af geologien med modelkasser på 1 m x 1 m x 0,5m (x,y,z). Foredraget vil belyse erfaringerne mht. geofysisk kortlægning i urbane områder, samt hvordan detaljerede geologiske og hydrologiske modeller kan danne baggrund for detaljerede stoftransportmodeller og derved forbedre grundlaget for dels risikovurderingen for jord- og grundvandsforurening og dels for at sikre at oprensningen sker på det bedst mulige grundlag.
  v/ Theis Raaschou Andersen, VIA University College
 • Brug af geotekniske data i urban modellering, herunder cases fra Thyborøn og Frederiksberg (GeoSmart Cities)
  - I forbindelse med geotekniske undersøgelser frembringes der masser af boringsdata og relaterede undersøgelser i urbane områder. Det er oplagt i langt højere grad at benyttet disse data i de urbane modeller. Geo vil fortælle om datagrundlaget, og vise eksempler på anvendelser fra Thyborøn og Frederiksberg. I Thyborøn kobles en 3D geologisk model til sætningskortlægning og en helhedsorienteret, tværfaglig tilgang til klimaudfordringer fra hav og regn, mens man på Frederiksberg, med afsæt i en detaljeret urban geologisk model, opbygger en GeoSmart tilgang til overblik over informationer om undergrunden. Informationer som kan bruges af en lang række af forskellige modtagere.
  Projektet i Thyborøn udføres i samarbejde med Kystdirektoratet, DTU Space, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tidligere Geodatastyrelsen), Rambøll, Lemvig Kommune og Lemvig Vand og Spildevand samt Thyborøn Havn.
  MUDP projektet på Frederiksberg udføres i samarbejde med I-GIS, Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.
  v/ Mads Robenhagen Mølgaard, Geo
 • Diskussion

 • Let anretning og afslutning


Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg samt fælles debat.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Theis Raaschou Andersen, VIA University College, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Tilmelding
###OBS###
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Theis Raaschou Andersen pr. mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest tirsdag den 21. juni 2016 kl. 12.
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jordgrundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam