ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv
Afværge af grundvandsfaner

I forbindelse med oprensning af forurenede grunde har der i mange år primært været fokuseret på oprensning af kildeområder. Der er dog mange forureningssager, hvor kilden til forurening er afværget eller ikke kan lokaliseres, men hvor en forureningsfane i grundvandet udgør en risiko overfor grundvandsressourcen og/eller indeklimaet. I nogle indvindingsoplande findes desuden flere forureningskilder, som måske mest effektivt oprenses samlet om muligt. Oprensning af grundvandsfaner har typisk været foretaget ved oppumpning og behandling af det forurenede vand. Dette er en langsommelig og moniteringstung afværgemetode.

28. NOVEMBER 2019

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Risikovurdering i forhold til jordforureninger

Mødet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med grænseværdier og risikovurderinger. Inden for jordforurening har risikovurderingen altid været det bærende holdepunkt ved vurdering af behovet for indsatsen over for forureningen. Men hvordan vurderes risikoen, og hvad er forholdet mellem en risikovurdering og grænseværdierne?


5. NOVEMBER 2019

DGI Byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
København

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Nyt om pesticider - undersøgelser og afværge

Der er i øjeblikket stor fokus i pressen på pesticider og fund af ”nye” nedbrydningsprodukter i drikkevandsforsyninger. Dette skyldes, at der i dag analyseres for flere pesticider, og at fund af disse ”nye” pesticider er en af årsagerne til lukning af vandforsyningsboringer.


10. OKTOBER 2019

Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel / Odeon
Odeons Kvarter 1,
Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Årstidsvariationer i kulbrinte - baggrundsniveauer i udeluft samt test af målinger for vinylchlorid i indeluft

Ved målinger for kulbrinter i indeklima vil udeluftkoncentrationer i næsten alle tilfælde være af stor betydning ved vurdering af risikoen for en uacceptabel afdampning af benzen fra en jordforurening til indeklimaet.

I Miljøprojekt 2019 "Hydrocarbon background levels in Denmark – Outdoor and indoor air" fra juni 2018 er det påvist at der er en signifikant sæsonvariation i baggrundsniveauet for benzen i udeluft, baseret på målinger i maj og november. Detaljerede målinger ved 3 boliger i 1 år viste desuden betydelig årstidsvariation for benzen i udeluft og indeklima.


24. SEPTEMBER 2019

DGE
Jelshøjvænget 11
8270 Højbjerg - Aarhus

Læs mere...
 
Hvordan kan vi lære af historien? - et friskt blik på håndteringen af ”nye” forureninger i grundvandet

Vandforsyningerne oplever igen og igen nye forureningssager i deres indvindinger. Og alligevel kan det opleves, som at forureningen ikke er ny men blot en gentagelse af historien.
BAM, MTBE, klorerede stoffer og nu PFAS, DMS og mange flere stoffer er fundet og findes udbredt i den danske drikkevandsressource. Hver gang melder de samme spørgsmål sig: Hvad er det? Er det farligt? Hvorfor finder vi nu det? Hvad skal vi gøre? og Hvorfor nu igen?


18. SEPTEMBER 2019

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
Aarhus

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Kursus om bæredygtig jordhåndtering - 2.-3. september 2019

Hvert år håndteres store mængder overskudsjord i Danmark, og det kan være svært at gennemskue, hvordan den økonomisk og miljømæssige bedste håndtering opnås. Dertil kommer, at reglerne på området er komplicerede, og mange aktører (kommuner, rådgivere, entreprenører, modtageanlæg mv.) er involveret.

På dette kursus lærer du om strategiske, tekniske og juridiske værktøjer til bæredygtig jordhåndtering. Du vil møde forskellige aktører og høre, hvordan en jordsag ser ud fra deres plads i håndteringskæden.

Dette kursus afholdes i samarbejde mellem ATV Jord og Grundvand og DAKOFA

2. -3. SEPTEMBER 2019

Læs mere...
 
Kviksølv i jord, luft og grundvand – et overset problem?

Kviksølv er blevet brugt mange forskellige steder i Danmark igennem årene. Fordi kviksølv er et farligt tungmetal, har en øget fokus på farligheden fået forbruget til at falde meget i de seneste 30 år, men der ligger stadig en masse kviksølv tilbage fra tidligere aktiviteter; både i jorden og i bygningsmassen. Er vi opmærksomme på i hvilke brancher, der kan være en forurening med kviksølv? Overser vi en kilde til afdampning til indeklimaet? hvor kviksølvet gemmer sig? og undersøger vi for det på den rigtige måde?

27. AUGUST 2019


NIRAS A/S
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Læs mere...
 
Testgrunden Tujavej – Hvordan kan vi bruge testgrundene?

Et stigende behov for innovation og udvikling på jord og grundvandsområdet har resulteret i, at Regionerne har etableret en række testgrunde med kendte forureningsproblemstillinger.
Formålet er, at virksomheder og forskningsinstitutioner sammen med offentlige administrationer kan udvikle og afprøve forskellige metoder inden for karakterisering, monitering og afværge. Ved dette møde introduceres en af Region Sjælland nyeste testgrunde, Tujavej.


20. JUNI 2019


Testgrunden Tujavej
Tujavej 11,
4600 Køge

Læs mere...
 
Perspektivering af digitalisering af data

Mødet har til formål at give en indsigt i digitalisering inden for miljøområder, og hvordan miljødata indsamles og indbyrdes er delt mellem forskellige webservices.

Adgang til digitale data giver mange muligheder for at optimere indsatsen over for miljøproblemer. Digitalisering betyder, at dataflow mellem myndigheder optimeres, og risikoen for at overse væsentlige oplysninger minimeres, da flere data kan samkøres og anvendes målrettet i intelligente systemer.


18. JUNI 2019

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Folketinget har i januar 2019 aftalt en tillægsaftale til pesticidstrategien 2017-2021 med det formål at styrke indsatsen for at beskytte grundvandet. På mødet vil indholdet i den nye aftale blive præsenteret, herunder krav til kommunerne ift. restriktioner i anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.

OBS Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Ole Silkjær pr. mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it eller 2479 6663 senest d. 03.06.2019 kl. 12.00.

6. JUNI 2019

TREFOR
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Læs mere...
 
Grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Folketinget har i januar 2019 aftalt en tillægsaftale til pesticidstrategien 2017-2021 med det formål at styrke indsatsen for at beskytte grundvandet. Pesticidstrategien 2017-2021 og tillægsaftalen kan ses her: https://mst.dk/kemi/pesticider/pesticidstrategi-2017-2021/, mens ny BNBO vejledning som er i høring pt, kan ses her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62810. På mødet vil indholdet i den nye aftale blive præsenteret, herunder krav til kommunerne ift. restriktioner i anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.


6. MAJ 2019

Roskilde Rådhus
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Læs mere...
 
Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering

Gennem de senere år er der i såvel i befolkningen som i erhvervslivet kommet større fokus på samfundsansvar. Såvel private som offentlige bygherrer og aktører i øvrigt er udfordrede på, at lovgivningen er kompliceret samtidig med, at omgivelserne forventer, at bæredygtighed og verdensmål naturligt tænkes ind i ethvert projekt.

9. APRIL 2019

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Tilmeldingen  er lukket. Der er ikke flere ledige pladser

Læs mere...
 
Helhedsorienteret vandforvaltning

I Danmark har vi gennem mange år og med forskellige typer af planer og metoder gennemført beskyttelse af grundvand og overfladevand. Men måske er det nødvendigt at skifte kurs. Noget er lykkedes: Vi kan vi bade i havnene, der er fjernet spærringer i vandløb, og der er rejst nye skove. Men andet er ikke lykkedes lige så godt: der er pesticider i vandløb og grundvand, der er fortsat iltsvind i fjordene og klimaforandringer på vej, som måske helt vil ændre grundlaget for vores planer.

28. NOVEMBER 2018

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
PCB – jord og grundvand

PCB'er er interessant i forbindelse med jord og grundvandsforurening, specielt i forbindelse med genanvendelse af byggematerialer. PCB kan være i spil ved undersøgelse af visse brancher, og der kan være problemer i forhold til eksisterende bygninger, hvor der er anvendt PCB-holdige byggematerialer.

1. NOVEMBER 2018

DGI Byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
København V

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Jordforureningsloven 2018

Det er nogle år siden, at Jordforureningsloven har undergået en hovedrengøring – sidste større ændring var i 2013, hvor vandområder og natur blev medtaget som indsatsområder. På mødet gives en status for loven i 2018 set fra de forskellige myndigheders synsvinkel, herunder de udfordringer, der er i den og i dens samspil med den øvrige miljølovgivning.

11. OKTOBER 2018

DGI Byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
København V

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Metoder til måling af flygtige stoffer i luft – muligheder, faldgruber og smutveje med særlig fokus på vinylchlorid

Udtagning og analyse af prøver fra f.eks. poreluft og indeklima spiller en væsentlig rolle i forbin-delse med bl.a. risikovurderinger, udredninger og vurdering af effekten af etablerede tiltag. Konsekvenserne af målingerne af denne type er ofte betydelige, hvad enten det drejer sig om beslutninger af relevans for sundhed og sikkerhed, dyre afværgeforanstaltninger eller fremtidig brug af grunde og bygninger etc.

9. OKTOBER 2018

Roskilde Rådhus
Auditoriet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Læs mere...
 
LAR og konsekvenser for grundvandet

Lokale regnvandsløsninger vil ofte omfatte nedsivning, der kan påvirke andre dele af vandkredsløbet. På dette møde kigger vi på, hvilke overvejelser kommunerne er igennem, når der skal gives tilladelse til nedsivning - herunder forhold som regnvandskvalitet, jordforurening, grundvandets sårbarhed, grundvandsstanden og om jordbunden er egnet til nedsivning. Vi kigger også på hvilke effekter LAR kan have på grundvandsstanden.

27. SEPTEMBER 2018

VandCenterSyd
Skt. Jørgens Gade 213
5000 Odense C

Læs mere...
 
Mikroplast i miljøet

Vil du være opdateret på den nyeste viden om mikroplast i miljøet - ikke mindst i en dansk kontekst, så er dette mødet for dig. Vi har været heldige og fået samlet en række af de fremmeste eksperter på området, der vil dele ud af deres erfaringer med undersøgelser af mikroplast i forskellige miljøer og fra forskellige vinkler.


20. SEPTEMBER 2018

Radisson Blu Scandinavia
Margrethepladsen 1
Aarhus

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Nyt om pesticider - Undersøgelser og afværge

De seneste år har bragt øget fokus på undersøgelse og kortlægning af pesticidpunkt kilder.I pressen og politisk bliver debatten om pesticider i grundvandet ofte lidt skarp.
Men hvor står vi pt. som branche? Hvad er den nyeste viden om pesticider og nedbrydningsprodukter?


20. JUNI 2018

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Metoder til måling af flygtige stoffer i luft – muligheder, faldgruber og smutveje.

Udtagning og analyse af prøver fra poreluft og indeklima spiller en væsentlig rolle i forbindelse med bl.a. risikovurderinger, udredninger og vurdering af effekten af etablerede tiltag. Konsekvenserne af målingerne af denne type er ofte betydelige, hvad enten det drejer sig om beslutninger af relevans for sundhed og sikkerhed, dyre afværgeforanstaltninger eller fremtidig brug af grunde og bygninger etc. Det er derfor vigtigt at kende fordele og ulemper ved de forskellige metoder i ”værktøjskassen” og at kende begrænsningerne for den enkelte måling.

18. JUNI 2018

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen

Læs mere...
 
Olieforureninger - up-date

Hvad er status for undersøgelser og dokumentation af oprensning af olieforureninger? Faldende analysepriser og nye metoder giver mulighed for at gennemføre undersøgelser med større opløselighed og et bedre billede af forureningsudbredelse af fri fase (residual og mobil NAPL) i jorden.

17.
MAJ 2018 - Gå-hjem møde - Vest

Søgårdlejren
Søgård Hovvej 1
Aabenraa


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Regnbetingede udledninger fra separat- og fælles afløbssystemer – effekter og udfordringer til vandmiljøet

Stort set over hele landet arbejdes der med håndtering af regnvand ved brug  af m  angeforskellige metoder til at løse oversvømmelse problemer, lige fra LAR-løsninger,separatkloakering og udnyttelse af vejanlæg, parker, pladser og sportsanlæg, somanvendes til afledning og forsinkelse af regnvandet under kraftige regnskyl.


29. MAJ 2018

Radisson Blu
H.C. Andersen
Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Mobilisering af naturligt forekommende arsen i forureningsfaner kan skabe problemer i forhold til vores vandressourcer og drikkevand

Nylig forskning og undersøgelser har dokumenteret, at naturlige nedbrydningsprocesser af olieforbindelser kan resultere i ændringer i geokemien, hvorved der kan ske en mobilisering af naturligt forekommende arsen. Mobiliseringen af arsen har en størrelsesorden, hvor der i foru-reningsfaner er påvist arsen i koncentrationer over drikkevandskvalitetskriterierne. Der er således eksempler på at mobiliseringen af arsen har medført en kraftig forureningspåvirkning af grundvandsressourcen og skabt problemer i forhold til drikkevandsforsyningen.

17.
MAJ 2018 - Gå-hjem møde - Øst

DTU Miljø, Miljøvej
Bygning 113, lokale 011
(også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)
2800 Kgs. Lyngby


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Grundvandskortlægningen – Hvordan bruges den, og hvad er fremtiden for den

I Danmark blev den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning færdiggjort i 2015, hvor ca. 40% af landet er blevet kortlagt i detalje mht. geologi, hydrologi og kemi. Grundvandskortlægningens formål var bl.a. en fastlæggelse af grundvandsmagasinernes placering, deres udbredelse og volumen, grundvandskvaliteten samt udarbejdelsen af en sårbarhedsudpegning. Resultaterne fra grundvandskortlægning er herefter anvendt som grundlag for kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, således at det danske drikkevand i fremtiden fortsat kan baseres på grundvand.

21.
FEBRUAR 2018 - Gå-hjem møde - Vest

Rambøll
Lysholt Allé 6
7100 Vejle
Solcellen  


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Kontrolprogrammer for drikkevand

Med den nye drikkevandsbekendtgørelse, skal kommunerne fra 1. januar 2018 i samråd med den enkelte vandforsyning fastlægge omfanget af drikkevandskontrollen, herunder analyseparametre og frekvens.
Dette møde sætter fokus på de nye regler og vidensdeling om, hvordan kontrolprogrammer og risikovurdering kan udarbejdes.


8. FEBRUAR 2018 - Gå-hjem møde - Øst

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde 


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Jordhåndtering i Danmark - alt det vi kan, gør og burde gøre

Mange store bygge-og anlægsprojekter er i gang i hele landet. Det offentlige investerer i infrastruktur og byggeri af nye sygehuse, men også erhvervsbyggeri og privat boligbyggeri er i vækst. Med bygge- og anlægsprojekterne følger produktion af overskudsjord, som er mere eller mindre forurenet. Jorden havner mange steder: opfyld af havne, deponering i råstofgrave, på landbrugsjord, i støjvolde osv. Nogle projekter er måske mere kreative end andre.
Håndtering af jord er reguleret af flere regelsæt med forskellige accept- og grænseværdier - samtidig er der mange forskellige aktører på området, som gør det vanskeligt at få overblik.


25. JANUAR 2018

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Grundvandsbeskyttelsen – hvordan står det til?

Hvordan står det til med grundvandsbeskyttelsen i Danmark i 2017? Svaret på det vil måske afhænge af, om dit arbejdsfokus er lokalt, regionalt eller nationalt, om du beskæftiger dig mest med problematikker på landet eller i byer, eller om du fx arbejder inden for vandforsyning eller landbrug.

Ved mødet vil vi trække på den viden og erfaring, der er med kendte og nyere forureningstrusler, og som er fremme i diskussionen af, hvordan grundvandsressourcen sikres bedst muligt.
Det vil blive forsøgt indkredset, i hvilket omfang en trussel også er en reel trussel mod grundvandet. Vi vil få præsenteret status på effekten af hidtidige indsatser for hele landet og kravene
til overvågning af grundvandsressourcen.


28. NOVEMBER 2017

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
LAR og grundvand – hvordan påvirker det grundvandet, når vi nedsiver regnvand?

Lokale regnvandsløsninger vil ofte omfatte nedsivning, der kan påvirke andre dele af vandkredsløbet. På dette møde kigger vi på, hvilke overvejelser kommunerne er igennem, når der skal gives tilladelse til nedsivning - herunder forhold som regnvandskvalitet, jordforurening, grundvandets sårbarhed, grundvandsstanden og om jordbunden er egnet til nedsivning. Vi kigger også på hvilke effekter LAR kan have på grundvandsstanden.

6. november 2017 - Gå-hjem-møde, VEST

Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen - 1. sal lokale 157 og 158
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Byudvikling på forurenede grunde

Der sker store forandringer i vores byer i disse år, hvor gamle industriområder på havnefronter omdannes til nye, attraktive boligområder, der bygges letbane og metro og bykerner udvikles til centre for uddannelse, kultur og boliger. Det har ofte store omkostninger at håndtere og bortskaffe jordforureningen fra de gamle industri- og havneområder, men efterhånden findes der mange gode eksempler på, at jordforureningen kan blive liggende ved smarte og omkostningseffektive metoder.

1. NOVEMBER 2017

DGI-Byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
København

Læs mere...
 
PFAS

PFAS er en gruppe stoffer, der omfatter Poly-og perFluorerede AlkylStoffer, herunder bl.a. PFOS og PFOA. De sidste 4-5 år er der kommet fokus på disse stoffer i Danmark, da stofferne har uønskede sundhedsmæssige og miljømæssige effekter og findes overalt i miljøet. Stofferne udgør dermed en trussel mod vores grundvand og drikkevand.

På mødet vil vi få en introduktion til stofferne herunder, hvad er det for stoffer, hvor kommer de fra, og hvorfor skal vi bekymre os om dem.


10. OKTOBER 2017

Radisson Blu
H.C. Andersen Hote
Claus Bergs Gade 7
Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Testgrunden Stengården – Hvordan kan vi bruge testgrundene?

Et stigende behov for innovation og udvikling på jord og grundvandsområdet har resulteret i at Regionerne har etableret en række testgrunde med kendte forureningsproblemstillinger.
Formålet er at virksomheder, forskningsinstitutionerne sammen med offentlige administrationer kan udvikle forskellige metoder inden for undersøgelse og afværgeteknikker. Ved dette møde introduceres en af Region Sjælland testgrunde, Stengården. Det er intentionen at deltagerne introduceres til konceptet med testgrunde, den specifikke problemstilling fra denne testgrund, samt et indblik i hvorledes man kan byde ind med egne projekter.


26. september 2017 - Gå-hjem-møde

Testgrunden Stengårdens Losseplads
Roskildevej 17b
4330 Hvalsø


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Vand på tværs – alternativ vandhåndtering og helhedstænkning

Kan du ærligt sige, at du tænker helhedsorienteret, når du arbejder med vandhåndtering?
Måske kunne det blive bedre, og det vil vi gerne gøre noget ved. Ny viden og ny teknologi giver nye muligheder for at tænke på tværs og sørge for, at helhedsbetragtninger bliver en del af løsningen, når myndigheder og private planlægger nye udstykninger, leverer drikkevand, optimerer vandforbruget i industriel produktion og udleder vand fra afværgepumpninger. Vi vil gerne gennem aktuelle og lærerige cases vise, hvordan alternativ tænkning og nye måder at håndtere vand tilfører projekterne mere værdi.


12. SEPTEMBER 2017

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
Aarhus

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Ny kvælstofregulering

Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof (N). For lidt kvælstof kan føre til lave afgrødeudbytter og nedsat fødevareproduktion, mens for meget kvælstof kan være skadeligt for miljøet og vores sundhed. På mødet vil der blive givet et overblik og status over kvælstofproblematikken både i forhold til fødevareproduktion og tab til miljøet. Emnet er særlig relevant da Danmark lige nu – i forlængelse af Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 - er i færd med at implementere en helt ny og målrettet måde at regulere kvælstofanvendelsen i landbruget på.

15. juni 2017

Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Jordvarme – vigtigt input til den grønne omstilling?

I Danmark har man som energipolitisk mål at være fossilfri i år 2050 med en fuld omstilling til varmeproduktion med fossilfrie energikilder allerede i 2035. For at imødegå disse mål er der brug for grønne omstillingsløsninger, der både giver muligheder for produktion og lagring af varme. Inden for varmeproduktionen i Danmark er en af disse løsninger jordvarme- og geotermianlæg, der leverer konstant varmeproduktion og giver muligheder for varmelagring.

9. maj 2017 - Gå-hjem-møde VEST

VIA University College
Chr. M. Østergaårdsvej 4
Horsens


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Universitetssamarbejde og fremtidens forskning

Hvad kan vi bruge universiteterne til? Hvordan bygger vi bro mellem forskning og dagligdagen? Hvordan ser morgendagens værktøjer ud indenfor vores fagområde? Forskere fra SDU præsenterer forskningsprojekter, der har relevans for jord- og grundvandsområdet og som fokuserer på både hvordan vi løser problemerne og forhindrer dem i at opstå i fremtiden. Vi tager et kig på morgendagens forskning og drøfter ideer til, hvilken forskning vi har brug for i fremtiden.


2. maj 2017 - Gå-hjem-møde VEST

Rambøll
Lysholt Allé 6
7100 Vejle


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Jordforureningsindsatsen – Hvad nytter det?

I mere end 30 år har det offentlige kæmpet med at rydde op efter fortidens synder.
Det er sket via først kemikalieaffaldsdepotloven, så affaldsdepotloven og fra 2000 jordforureningsloven. Der er tilført milliarder af kroner til at få styr på de herreløse jordforureninger, og der er gennemført tusinder af kortlægninger, undersøgelser og afværgeforanstaltninger.


25. april 2017

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Geofysik og nedsivning – Hvordan kan vi bruge geofysik på LAR-projekter?

Udsigterne til mere nedbør betyder, at vi i fremtiden skal håndtere langt mere nedbør lokalt. Interessen for LAR er stor, men inden vi kommer for langt i planlægningen, er det vigtigt at få kortlagt potentialet for nedsivning. Traditionelle boringer og nedsivningstests har en vigtig rolle i kortlægningen, men boringer giver kun oplysninger om deres nærmeste omgivelser, og boringer koster.

Geofysisk kortlægning kan bidrage med fladedækkende oplysninger om jordbundsforholdene, og det er ofte væsentligt billigere end en kortlægning med boringer alene. Er der tale om lidt større arealer, og er der store lokale variationer i jordbunden, kan det ofte betale sig at kombinere boringer og geofysisk kortlægning.


5. april 2017 - Gå-hjem-møde ØST

DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi
Bygningstorvet, Bygning 113, Lokale 011
2800 Kgs. Lyngby


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Universitetssamarbejde og fremtidens forskning - OBS: Mødet er desværre aflyst

Hvad kan vi bruge universiteterne til? Hvordan bygger vi bro mellem forskning og dagligdagen?
Hvordan ser morgendagens værktøjer ud indenfor vores fagområde? Forskere fra SDU præsenterer forskningsprojekter, der har relevans for jord- og grundvandsområdet og som fokuserer på både hvordan vi løser problemerne og forhindrer dem i at opstå i fremtiden. Vi tager et kig på morgendagens forskning og drøfter ideer til, hvilken forskning vi har brug for i fremtiden.


28. februar 2017 - Gå-hjem-møde

OBS:  MØDET ER DESVÆRRE AFLYST

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Termisk oprensning af oliestoffer

Oprensning af forurening med olie, fra f.eks. villaolietanke, er typisk sket ved afgravning og bortskaffelse af forurenet jord. Termiske oprensninger, som vi kender det fra klorerede opløsningsmidler, er dog ved at vinde frem.
Dette møde sætter fokus på teknikken bag den termiske oprensning og myndighedskrav i forbindelse med dokumentation for oprensningsniveau, bagatelgrænser mv.
Mødet foregår på en ejendom hvor der pågår en oprensning af omkring 4000 liter fyringsolie, som har spredt sig til toppen af det primære magasin 13 m.u.t. Der vil derfor, udover oplæg fra rådgivere og myndigheder, være fremvisning af anlægget.

8. februar 2017 - Gå-hjem-møde

Omøvej 1
4000 Roskilde

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Aktuelle erfaringer med akutte drikkevandsforureninger – Coliforme bakterier

Drikkevandskvaliteten er et meget vigtigt element i forsyningssikkerheden og akutte drikkevandsforureninger kan bevirke store og langvarige konsekvenser for forbrugere og er ofte
meget ressourcekrævende for vandværkerne og myndighederne.
Erfaringer med håndteringen af disse sager kan ofte forbedre kildeopsporingen af forureningen samt forbedre eksisterende beredskabsplaner/samarbejde mellem forskellige instanser. Forebyggelse og håndtering af forureningssager med coliforme bakterier kan f.eks. udmøntes i både kvalitative og kvantitative metoder f.eks. hyppigere prøvetagning, hurtigere analysemetode eller mere følsom analysemetode.

1. februar 2017 - Gå-hjem-møde

Miljø & Ressourcer DTU
Miljøvej, Bygning 113 – Lokale 011
(også indgang gennem bygning 115)

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Morgendagens værktøjer

Det siges, at den danske miljøbranche er (forholdsvist) konservativ, og langsommelig ift. implementering af nye metoder og ny teknologi. På dette møde vil vi tage et kik i krystalkuglen for at se, hvilke teknologier der er på vej, og på nye metoder, som allerede nu benyttes indenfor vores fagområder.

25. januar 2017
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
GrundRisk

Se opdateret program  -  medbring egen PC
Miljøstyrelsen og DTU Miljø er i samarbejde med regionerne i gang med en omfattende nytænkning af den måde, regionerne prioriterer og risikovurderer grundvandstruende jordforureninger. DTU Miljø er netop blevet færdige med første version af det nye screenings- og risikovurderingsværktøj GrundRisk, som også GEUS har bidraget til.

29. november 2016
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
LAR og grundvand – hvordan påvirker det grundvandet, når vi nedsiver regnvand?

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) kan reducere spidsbelastninger på det fælles kloaknet, men påvirker også andre dele af det by-hydrologiske vandkredsløb. På dette møde kigger vi på, hvilke effekter LAR kan have på grundvandsstanden, og hvilke overvejelser det giver anledning til hos kommunerne, når de skal give tilladelse til nedsivning.

28. november 2016 - Gå-hjem-møde - ØST

GEUS, Theodor Sorgenfrei Auditorium
Øster Voldgade 10
1350 København K


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Okkerslam - ressource eller affald

Okkerslam er et eftertragtet produkt i biogasanlæg og renseanlæg, hvor det binder svovlbrinte. Okkerslam er et restprodukt fra produktion af drikkevand og er ligeså forskelligt et produkt som det grundvand, det er dannet ud fra. En barriere for genanvendelse af okkerslam er dets indhold af arsen.
Arsen, der kommer til overfladen og opkoncentreres, fordi vi alle gerne vil have drikkevand uden jern. Da arsen ikke er på bilaget i Slambekendtgørelsen, er det op til de enkelte kommuner at give tilladelse til genanvendelse af okkerslam. Det giver anledning til en del overvejelser om, hvilket kriterier der skal sættes som grænseværdi for indholdet af arsen.


28. november 2016 - Gå-hjem-møde - VEST

VandcenterSyd
Skt. Jørgensgade 213
Odense


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning.
Af hensyn til forplejning bedes du venligst tilmelde dig til Johan Linderberg på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest den 22. november 2016. Vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Urbane geologiske modeller - fra konceptuelle modeller til 3D

Kommuner, Regioner, entreprenører og vandforsyninger har historisk set benyttet sig af simple konceptuelle geologiske og hydrogeologiske modeller, når projekter skulle udføres i de urbane miljøer. De simple konceptuelle modeller er typisk baseret på en begrænset datamængde og er derfor ofte behæftet med store usikkerheder. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at en af de største usikkerheder i forbindelse med bestemmelse af f.eks. indvindingsoplande og forureningsudbredelser er en mangelfuld geologisk viden for området. Heraf følger, at de efterfølgende beslutninger, som f.eks. en eventuel risikovurdering i flere tilfælde, er behæftet med betydelig usikkerhed.

8. november 2016 - Gå-hjem-møde - ØST

DTU Miljø
Miljøvej, Bygning 113, lokale 011
(Også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO – muligheder og udfordringer

Der er kommet dynamik ind i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO. Grænserne for, hvad der er inde og ude, er ikke længere statiske. Det åbner for nye muligheder og giver selvfølgelig også nye udfordringer for myndigheder, borgere og virksomheder. Vi får synspunker og vurderinger på det og meget mere fra stat, region, kommune, forsyning og landbrug.

1. november 2016
DGI byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København V


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Det store i det små – få styr på mikrobiologien

Metoder til analyse af mikrobiologi har de senere år været igennem en rivende udvikling. Hvad der tidligere tog dage at analysere, kan nu klares på minutter, og der er nu håb om, at online detektion af patogener bliver en del af en nær fremtid. Tilsvarende har DNA-analyser givet os ny forståelse for, hvilke bakterier der er til stede, hvor mange de er, hvem de er og nok så vigtigt, hvem, der laver hvad. Dette åbner op for bedre og mere effektiv remediering og ikke mindst dokumentation af oprensningen.

13. oktober 2016
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

Indeklima er en dansk "evergreen", og vi kan på dette område bryste os af at være på forkant med udviklingen - også set i et internationalt perspektiv. Selv amerikanerne, med deres militærbaser og testgrunde med ph.d.-studier på samlebånd, er interesserede i at kikke os over skulderen. De tænker selv, at de er omkring 5 år bagud ift. vores vidensniveau på nogle af de undersøgelsestekniske metoder, men selvfølgelig kan vi også lære noget den anden vej.

15. september 2016
Radisson Blu Hotel Scandinavia
Margrethepladsen 1
Aarhus


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Fremvisning af Rye Kraftvarmeværk

Rye Kraftvarmeværk er opført som et barmarksværk, hvor den primære energi kom fra naturgas, hvilket betød høje varmepriser for kunderne. Rye Kraftvarmeværk besluttede derfor i 2012 at lave en grøn omstilling fra gas til sol og varmepumper vha et grundvandsbaseret varmepumpeanlæg. Solfangeranlægget skal afdække ca. 15% af varmeproduktionen, mens varmepumperne skal afdække ca. 65% af varmeproduktionen. Dette sker ved at trække energi ud af det 9 grader varme vand der pumpes op fra boringer der er filtersat ca. 50 m u.t. Efter vandet har været forbi varmepumperne nedsives vandet under solfangeranlægget.

30. august 2016 - Gå-hjem-møde Vest

Rye Kraftvarmeværk
Hjarsbækvej 7, Gl. Rye
8680 Ry
aardsvej 4
8700 Horsens


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Urbane geologiske modeller – fra konceptuelle modeller til 3D

Kommuner, Regioner, entreprenører og vandforsyninger har historisk set benyttet sig af simple konceptuelle geologiske og hydrogeologiske modeller, når projekter skulle udføres i de urbane miljøer. De simple konceptuelle modeller er typisk baseret på en begrænset datamængde, og er derfor ofte behæftet med store usikkerheder - erfaringsmæssigt har det vist sig, at en af de største usikkerheder i forbindelse med bestemmelse af f.eks. indvindingsoplande og forureningsudbredelser er en mangelfuld geologisk viden for området. Heraf følger, at de efterfølgende beslutninger, som f.eks. en eventuel risikovurdering i flere tilfælde, er behæftet med betydelig usikkerhed.

22. juni 2016 - Gå-hjem-møde Vest

Via University College
Chr. M. Østergaardsvej 4
8700 Horsens


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening

I vores daglige praksis skal vi udtale os, om et niveau er uacceptabelt eller ej ... på baggrund af et datagrundlag med indbyggede statistiske usikkerheder. Vi er vant til at blive afkrævet et "ja" eller et "nej", og det virker intuitivt fornuftigt at kunne indbygge en form for sikkerhed i vores svar. Analysepriserne falder, så vi får flere data til vores rådighed - og der kommer også nye værktøjer til hele tiden. Koblingen er indlysende: Er det nu, vi skal til at sadle om? But can you handle the truth? Hvordan kan vi i vores administrative praksis håndtere svar af typen: Jeg er 80 % sikker på, at grænseværdien er overskredet.

21. juni 2016
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Pesticider i grundvandet og godkendelsesordningen

Pesticider er en af årsagerne til lukning af vandforsyningsboringer. Men er pesticider et reelt problem for vores drikkevandsforsyning i dag? Hvilke pesticider finder vi i grundvandet, og hvordan harmonerer det med den gældende lovgivning? Grundvandet overvåges i dag via GRUMO (det nationale grundvandsmoniteringsprogram), via vandværkerne (boringskontrol) og via VAP (varselssystemet for udvaskning af pesticider).

31. maj 2016

Radisson H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Skifergas

Østgruppen i ATV Jord og Grundvand har fået mulighed for at præsentere et oplæg om de amerikanske indsigter og erfaringer om miljøpåvirkningen fra indvinding af skifergas og –olie. Dr. Cozzarelli, som p.t. gæster DTU, er geokemiker teamleder i USGS Toxic Substances Hydrology Program’s forskning i miljøeffekterne af "ukonventionel" olie- og gasudvinding, herunder skifergas.

27. april 2016 - Gå-hjem-møde

DTU Miljø
Institut for Vand og Miljøteknologi
Bygningstorvet, Bygning 113, Lokale 011
2800 Kgs. Lyngby DTU Miljø


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Radon – forekomst og indeklimasikring

Østgruppen i ATV Jord og Grundvand har fået mulighed for at præsentere et oplæg om de amerikanske indsigter og erfaringer om miljøpåvirkningen fra indvinding af skifergas og –olie. Dr. Cozzarelli, som p.t. gæster DTU, er geokemiker teamleder i USGS Toxic Substances Hydrology Program’s forskning i miljøeffekterne af "ukonventionel" olie- og gasudvinding, herunder skifergas.

26. april 2016 - Gå-hjem-møde

RambøllEnglandsgade 25
5000 Odense C


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Afværgepumpning og monitering af grundvandsforurening – kan vi gøre det bedre?

Overvågning og beskyttelse af grundvandsressourcen er en vigtig opgave, som involverer en bred vifte af interessenter: staten, regioner, kommuner, vandforsyninger og private. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst sikrer, at vores fælles indsats nu og i fremtiden
sikrer rent vand i hanerne.


Onsdag den 13. april 2016

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Programmer til Temadag og Vintermøde 2016

Vintermøde Program (Opdateret marts 2016)
Vintermoede 2016 - hovedprogram - febr2016_2.pdf


Abstractsamling Vintermøde 2016 (Opdateret marts 2016)
Abstractsamling VIN2016.pdf


Abstract opsætning Vintermøde 2016
AbstractOpsaetning_Kompendium2016.dotx

Oplysninger vedr. tilmelding til Temadage mandag den 7. marts 2016 og/eller Vintermøde tirsdag og onsdag den 8. - 9. marts 2016

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Formidling af risiko til ikke-eksperter

I vores arbejde med jord- og grundvand indgår der næsten altid en form for risikovurdering. Det kan fx være en vurdering af, om en given jordforurening påvirker indeklimaet og dermed sundheden i boliger, eller om et vandværk kan sikre tilstrækkeligt vand af god kvalitet i et givent område.

27. januar 2016

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Geofysik i klimatilpasning – de oversete data?

Både kommuner og vandforsyninger i hele landet er lige nu i stor stil i gang med enten at planlægge eller udføre klimatilpasningsprojekter. Mange af disse klimatilpasningsprojekter involverer en interaktion med de overfladenære jordarter. En af de vigtigste faktorer, når effektiviteten samt kapaciteten af mange klimatilpasningsprojekter skal belyses, er kendskabet til de overfladenære jordarters hydrogeologi f.eks. i form af jordens infiltrationskapacitet.

2. december 2015 - Gå-hjem-møde

VIA University College
Chr. M. Østergaardsvej 4, lokale D301
8700 Horsens


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Indeklimaafværge

En stor del af regionernes budgetter bliver brugt på afværge overfor forhøjede koncentrationer i indeklimaet, ligesom der anvendes mange penge på at forhindre indtrængen af forurenende stoffer til indeklimaet i forbindelse med nybyggeri på forurenede grunde.
Trods vores store erfaring volder disse sager os ofte store udfordringer.


26. november 2015

Schæffergården
Jægersborg Allé 66
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Vandindvindingens påvirkning af ferskvandsressourcen - Water Footprint, vandbalance og miljøindikatorer

Mødet vil med udgangspunkt i grundvandsindvinding give indblik i de nyeste indikatorer for påvirkningen af vandressourcen, den lokale vandbalance og miljøet.

Dernæst vil vi høre, hvordan påvirkningen af ferskvandsressourcen kan opgøres i et ”Water Footprint”, der kan anvendes i benchmarking af vandforsyningen, prioritering af indvindingen fra forskellige kildepladser, samt indgå i forsyningernes opgørelse af deres samlede miljøpåvirkning, fx CO2-udledning og næringsstofbelastning.


5. november 2015

DGI Byen/CPH Conference
Tietgensgade 66
1704 København V

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Kortlægningsmetoder til ressourcevurdering af grundvandsressourcen

Viden og kortlægning af den grundvandsmæssige ressource har altid været vigtigt element for vandforsyninger og ressourceforvaltningen i kommunerne. I de nationale vandplaner er der opstillet nogle overordnede kravværdier for den gennemsnitlige årlige indvinding, hvilket stiller øget krav til fokus på optimal udnyttelse af grundvandsressourcen.

28. oktober 2015 - Gå-hjem-møde

DTU Miljø
Bygningstorvet – Bygning 113 – Lokale 011
(Også indgang gennem bygning 115)


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Nye stoffer

Fokus i grundvandssammenhæng er oftest rettet mod de primære magasiner til vandværkerne.
Men rigtig mange borgere ude i det åbne land har deres egen forsyning, og de trækker typisk vand fra mere terrænnære grundvandsmagasiner. Dermed er det også ofte noget mere sårbart grundvand end det dybereliggende.


8. oktober 2015

Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Differenstryk over/under gulv samt i kloakker – optimering af afværgeanlæg så størst mulig differenstryk opnås etc.

Ændring af differenstryk ved aktiv og passiv ventilering. Variationer i differenstryk over/under gulv samt i kloakker - langtidsmålinger. Hvordan optimerer vi anlæggene så størst mulig differenstryk opnås.

6. oktober 2015 - Gå-hjem-møde

Grontmij A/S

Dusager 12
8200 Aarhus NOBS! Tilmelding
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Jane Abildgaard Nielsen pr. mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden mandag den 5. oktober 2015 kl. 12.

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Boretilsyn

Tilsyn med borearbejdet, indretningen af boringerne og boringsafslutningen er en vigtig funktion for at sikre den optimale udførelse og ydelse af boringen samt kvalitet i prøvetagning af jord. På mødet sætter vi fokus på, hvordan tilsynet kan bidrage til god kvalitet af borearbejdet.

23. september 2015 - Gå-hjem-møde

HOFOR
Ørestads Boulevard 35, lokale 41/42
2300 København S

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Geoprobe – dynamiske undersøgelsesmetoder

Dynamiske undersøgelsesmetoder inddrages i dag mere og mere i videregående forureningsundersøgelser. Metoderne sikrer en høj datatæthed og hurtige tilgængelige resultater.
Dette betyder blandt andet, at undersøgelserne kan gennemføres hurtigere, samt at grundlaget for udførelse af risikovurdering og beslutning af afværge bliver bedre.

Flere af de dynamiske undersøgelsesmetoder udføres ofte ved brug af Geoprobe. På dette gå-hjem-møde vil vi fokusere på Geoproben, og hvor den kan bruges. Dette vil blive illustreret ved en demonstration i felten og ved en aktuel case.


17. september 2015 - Gå-hjem-møde

COWI A/S
Vestre Stationsvej 7
5000 Odense C

OBS! Tilmelding
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Eline Begtrup Weeth tlf.: 2160 7302 eller pr. mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden tirsdag den 15. september 2015.


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Quantification of contaminant mass flux in groundwater – recent advances and techniques

Mass discharge (mass/time) and mass flux (mass/time/area) estimation techniques are being used more frequently due to recent advances in available measurement methods.
Mass discharge is a relevant metric for risk assessment as well as remedial performance assessment since contaminant mass emitted to groundwater (or surface water) per time is a better estimate of source strength than traditional concentration measurements.


16. september 2015 - Gå-hjem-møde

DTU Miljø
Miljøvej, Bygning 113, lokale 011
(også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

Fokus i grundvandssammenhæng er oftest rettet mod de primære magasiner til vandværkerne.
Men rigtig mange borgere ude i det åbne land har deres egen forsyning, og de trækker typisk vand fra mere terrænnære grundvandsmagasiner. Dermed er det også ofte noget mere sårbart grundvand end det dybereliggende.


10. september 2015

Radisson Blu, Scandinavia
Margrethepladsen 1
Aarhus

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Tour de Collstrop og Innovationsgaragen

Vi gentager succesen og inviterer igen i år på ekskursion til spændende jord- og grundvandsprojekter.

Denne gang er fokus på Region Hovedstadens udviklingsprojekter i hhv. Innovationsgaragen i Skovlunde og på Collstropgrunden i Hillerød. Projekterne, der præsenteres, er bl.a. elektrokemisk baserede metoder, herunder EK-ISCO, hvor strømmen anvendes til både at fordele og aktivere oxidationsmidler til klorerede opløsningsmidler i moræneler og elektrodialyse, der fjerner tungmetaller fra en suspension. Begge metoder afprøves på lokaliteterne i pilotskala.

OBS: Husk praktisk påklædning og solidt fodtøj, gerne gummistøvler.


3. september 2015
Høje Tåstrup Station
Banestrøget ved Hovedindgangen (Lyngby Turistfart)

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Perfluorerede stoffer - hvad er det for stoffer, og er de et problem?

PFAS (per- og polyfluoralkylforbindelser) har bl.a. været anvendt til tekstil- og papirimprægnering og i slukningsskum på brandøvelsespladser og er fundet i vores grundvand flere steder i landet ved forurenede grunde. I vores nabolande har stofferne været årsag til lukning af kildepladser.

18. juni 2015  -  Gå-hjem-møde
GEUS
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg


Tilmelding OBS!
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Lærke Thorling tlf.: 2055 5260 eller pr. mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden tirsdag den 16. juni 2015.


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Basistilstandsrapporten

Reglerne om basistilstandsrapport i henhold til IE-direktivet trådte i kraft i januar 2013.
Der er allerede gennemført basistilstandsundersøgelser på en del virksomheder, og der begynder at tegne sig en praksis. Desuden har EU-Kommissionen i maj 2014 udgivet en vejledning om basistilstandsrapporten. På mødet vil de administrative og tekniske forhold ved basistilstandsrapporten blive gennemgået, herunder hvornår en virksomhed skal lave basistilstandsrapport, hvad rapporten skal omfatte og principperne for den tekniske undersøgelse.


17. juni 2015
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
2820 Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Beskyttelse og forvaltning af grundvand i dag og i fremtiden

Den statslige kortlægning af grundvandsressourcen ved Naturstyrelsen startede for 15 år eller 2 mia. kr. siden og bliver formentlig forlænget frem til 2020 med forventet vedtagelse af lovforslag nr. L 155 i år.

28. maj 2015
Radisson Blu H.A. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Kvaliteten af grund – og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Eksponering til selv lave koncentrationer af kemiske stoffer i drikkevandet kan have sundhedsmæssige konsekvenser for en stor del af befolkningen og kan dermed også
have store samfundsøkonomiske omkostninger. Det gælder både stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og forureningsstoffer som f.eks. nitrat og pesticider.


14. april 2015
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Perfluorerede stoffer - hvad er det for stoffer, og er de et problem?

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er fundet i vores grundvand flere steder i landet ved forurenede grunde, idet stofferne bl.a. har været anvendt i slukningsskum på brandøvelsespladser.

25. marts 2015  -  Gå-hjem-møde
DTU Miljø
Institut for Vand og Miljøteknologi
Bygningstorvet, Bygning 115, Lokale 145 (1. sal)
2800 Kgs. Lyngby DTU Miljø


Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Programmer til Temadag og Vintermøde 2015

Abstract Samling 2015
Abstractsamling VIN2015.pdf


Vintermøde Program (Opdateret 01.03.2015)
Vintermøde 2015 - program.pdf


Oplysninger vedr. tilmelding til Temadag mandag den 9. marts 2015 og/eller Vintermøde tirsdag og onsdag den 10. og 11. marts 2015

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Konceptuelle modeller for forurenet jord og grundvand - muligheder og udfordringer

Konceptuelle modeller anvendt i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger – hvad kan og skal de indeholde, hvordan bruger vi dem så de giver værdi og hvilke værktøjer bruger vi bl.a. til 3D modeller.

25. februar 2015  -  Gå-hjem-møde
Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle


Tilmelding OBS!
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Hanne Nielsen på tlf.: 7663 2027
eller pr. mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden mandag den 23. februar 2015.
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning.

Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

De fleste miljøfremmede stoffer nedbrydes biologisk i større eller mindre grad i jord og grundvand. Og selv en lav nedbrydningsrate kan betyde alverden til forskel i de risikovurderinger, vi laver, da opholdstiden ofte er lang. Men hvornår er det i orden at inkludere nedbrydning, og hvor sikre skal vi være på det?

28. januar 2015
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Forurening i vores kalk magasiner - hvad er problemet, og hvordan handler vi?

Hvad gør vi, når forureningen er nået ned i kalken?
De seneste år har der været arbejdet fokuseret med undersøgelse og afværge af terrænnære forureningskilder i kvartære aflejringer. Indsatsen har været god og effektiv – men er i flere tilfælde kommet for sent, og forureningen har nået at sprede sig til de underliggende aflejringer, der udgør de primære drikkevandsmagasiner. Magasinerne findes ofte i dybtliggende kalkaflejringer.


26. november 2014
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Boretilsyn

Tilsyn med borearbejdet, indretningen af boringerne og boringsafslutningen er en vigtig funktion for at sikre den optimale udførelse og ydelse af boringen samt kvalitet i prøvetagning af jord. På mødet vil good practise indenfor boretilsyn blive gennemgået.

25. november 2014  -  Gå-hjem-møde
VIA University College
Chr. M. Østergaardsvej 4
Horsens


Tilmelding OBS!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning.
Der vil dog være en let forplejning til de tilmeldte. Tilmelding til Jette Sørensen på tlf. 8755 4285
eller på e-mail til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest den 21. november 2014.

Læs mere...
 
Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger

I regionernes rapport om status for jordforureningsopgaven 2012 forventes restopgaven for grundvandstruende jordforureninger at være på omkring 8.600 grunde, hvoraf ca. 7.700 kræve videregående undersøgelser og 2.600 oprensning. De metoder, der anvendes til risikovurdering og prioritering, er afgørende for det antal af grunde, der skal håndteres i grundvandsindsatsen, og i sidste ende mængden af grundvand, der reddes fra forurening.

6. november 2014
DGI/CPH Conference
Tietgensgade 65
København

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Det gode udbud

Udbud er en stor del af hverdagen for både udbydere (myndigheder) og leverandører (rådgivere, entreprenører), og der er mange meninger om den måde, udbuddene sker på.
Målet med mødet er en dialog mellem alle partere om, hvordan udbudsprocessen kan gøres så enkel og ukompliceret som muligt, således at den bliver mindre ressourcekrævende, mere innovativ, og bliver en win-win situation for alle.


8. oktober 2014
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Grundvandsbeskyttelse - hvor står vi, og hvordan kommer vi videre?

Mange kommuner er i fuld gang med at udpege BNBO. Naturstyrelsen færdiggør grundvandskortlægningen i de sidste områder og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Men hvordan går det med den faktiske beskyttelse i de udpegede og sårbare områder? Dette møde sætter fokus på de initiativer der lige nu udfolder sig for at beskytte det rene vand.

2. oktober 2014  -  Gå-hjem-møde
HOFOR
Ørestads Boulevard 35, lokale 41/42
2300 København STilmelding OBS!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Der vil være en let forplejning til de tilmeldte. Tilmelding bedes foretaget på e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest 26. september 2014.

Læs mere...
 
Contaminated fractured rock – characterization, natural attenuation and thermal remediation

Contaminated fractured rock represents a challenge both in regard to prediction of contaminant plumes, but also in regard to remediation. In Denmark this type of geology can be compared with the challenges posed by limestone aquifers. In this meeting we proudly present two guest speakers, from the US and Canada respectively, who work with contaminated fractured rock from two different perspectives.

22. september 2014  -  Gå-hjem-møde
DTU, Bygning 113, mødelokale 011


Tilmelding OBS!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Gitte Lemming Søndergaard, DTU, tlf.: 4525 1595 – email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it eller Mette M. Broholm, tlf.: 4525 1475 – email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Læs mere...
 
Lossepladser – State of the Art

Lossepladser var en af de første typer forurenede grunde, der kom fokus på, og der blev i slut 80’erne og start 90’erne udført store forskningsprojekter omkring lossepladser.
Siden faldt interessen for lossepladser. Gennem den seneste tid er der dog kommet øget fokus på lossepladser, som ofte er placeret i nedlagte råstofgrave i det åbne
land i områder med værdifuldt grundvand – bl.a. fordi lossepladserne ofte indeholder mange flere specifikke forurenende stoffer, end man har troet i første omgang.


10. september 2014
Radisson Blu Hotel Scandinavia
Margrethepladsen 1
Aarhus

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Hvordan får jeg penge til mit teknologiudviklingsprojekt?

I jordforureningsbranchen har vi mange ideer til nye metoder og produkter, men det er ikke altid, at der penge til at finansiere de mange ideer. Når vi tænker i at søge penge til innovation, så er det som regel de samme få fonde, vi konkurrerer om. Danish Soil Partnership har blandt andet som sin målsætning at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale.

3. september 2014  -  Gå-hjem-møde

GEO
Sødalsparken 12
8220 Brabrand


Tilmelding OBS!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Der vil dog være en let forplejning til de tilmeldte.
Tilmelding til Marianne Schou på tlf.: 8741 2358 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden tirsdag den 2. september kl 12.

Læs mere...
 
Stoftransport i umættet kalk - nitratforurening af grundvandet i Aalborg

I den umættede zone i kalk strømmer størstedelen af vandet i selve kalkmatricen og en mindre del i sprækkerne. Vandet, der i strømmer kalkmatricen, bevæger sig meget langsomt, mens vandet i sprækkerne strømmer meget hurtigt. Den langsomme transport i matricen betyder, at fortidens nitratbelastning måske ikke har toppet endnu på alle kildepladser. Den hurtige transport betyder, at vi kan have hurtigt gennemslag af miljøfremmede stoffer og bakterier. Alt i alt er vand- og stoftransport i umættet kalk kompliceret. I disse år skal der udarbejdes en række indsatsplaner i områder med kalk over grundvandsspejlet, og en forståelse for stoftransporten er essentiel i forhold til at kunne foreslå de rette indsatser.

25. juni 2014  -  Gå-hjem-møde

Aalborg Forsyning, Vand A/S
Sønderbro 53
9000 Aalborg

Kørevejledning på hjemmesiden:
http://www.aalborgforsyning.dk/vand/om-vand-as/find-os.aspx

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Af hensyn til forplejning, er tilmelding til Per Grønvald på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest 23. juni dog nødvendig.

ændringer.

Læs mere...
 
Grundvandsbeskyttelse og aktuelle initiativer

Natur- og landbrugskommissionen anbefalede i 2013, at den samlede statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning evalueres for at vurdere, om der
en effektiv benyttelse af drikke- og grundvand mod påvirkning af nitrat og pesticider. Samtidigt anbefalede kommissionen, at alle kommuner gennemfører en kortlægning for boringsnære beskyttelsesområder.


18. juni 2014
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Skifergas – energiudnyttelse af undergrunden

På dette møde vil vi gøre status over skifergas som kilde til energiudnyttelse af undergrunden i Danmark. Vi vil se på tekniske, administrative og miljømæssige forhold ved anvendelse af metoden, herunder især hvilke risici, den kan indebære for grundvandet, og hvorledes disse risici kan håndteres. Der vil være eksempler på anvendelse af metoden i Danmark og udlandet.

22. maj 2014
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Erfaringer med dynamiske undersøgelser i Vest Danmark

Dynamiske undersøgelser – erfaringer, udfordringer og fremtiden inden for konceptet

7. maj 2014  -  Gå-hjem-møde
Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle
Tilmelding på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  (tlf. 8741 2358)

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt.
ændringer.

Læs mere...
 
State of the Art for ikke-termiske oprensninger i moræneler - workshop - brug metoderne i praksis!

Emner, der relaterer sig til oprensning i moræneler med nye ikke termiske in-situ-metoder, bliver behandlet på dette interaktive møde, og deltagerne stilles spørgsmål og opgaver, der relaterer til indlæggene. Vi gennemgår udfordringer ved oprensning i moræneler, herunder specielt på udfordringen ved den langsomme diffusionsbetingede stoftransport i ler, og præsenterer emner indenfor tre hovedområder: Nye fraktureringsmetoder, nye reaktanter og nye oprensningsmetoder.

29. april 2014
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Hvordan får jeg penge til mit teknologiudviklingsprojekt?

I jordforureningsbranchen har vi mange ideer til nye metoder og produkter, men det er ikke altid, at der penge til at finansiere de mange ideer. Når vi tænker i at søge penge til innovation, så er det som regel de samme få fonde, vi konkurrerer om. Danish Soil Partnership har blandt andet som sin målsætning at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale. Partnerskabet er startet af Miljøstyrelsen, Regionerne, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Miljøteknologi, Innovationsnetværket for Miljøteknologi og ATV Jord og Grundvand. Dette møde er det første skridt i at forfølge det formål og forbinde opfindere, firmaer, myndigheder og forskningsinstitutioner med andre og flere muligheder for finansiering af udviklingsprojekter.

3. april 2014 - Gå-hjem-møde
DTU Miljø
Miljøvej, Bygning 113, lokale 011
(Også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt.
ændringer.

Læs mere...
 
Analyse af Grundvand – Analysekvalitet, kvalitetssikring og metodiske udfordringer

Analyse af grundvand, analysekvalitet og udfordringer v/ afdelingsleder Jesper Koldsø, AnalyTech Miljølaboratorium A/S:
Velkomst og kort præsentation af Analytech, analysekvalitetsbekendtgørelsen, hvorfor er den vigtig, hvad betyder de forskellige kvalitetsparametre, og hvordan arbejder laboratorierne med dem, hvordan håndterer man kvalitetsproblemer, og hvad kan man forvente, analysetekniske udfordringer for pesticider i drikkevand og grundvand.


26. marts 2014  -  Gå-hjem-møde
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby
Se kørevejledning: http://www.analytech.dk/FindUs.aspxMødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt.
ændringer.

Læs mere...
 
Programmer til Temadag og Vintermøde 2014

Abstract Samling 2014
Abstractsamling VIN-2014 red.pdf


Vintermøde Program
Vintermøde 2014 - program.pdf
, NYT!

Oplysninger vedr. tilmelding til Temadag mandag den 10. marts 2014 og/eller Vintermøde tirsdag og onsdag den 11. og 12. marts 2014

Læs mere...
 
Additiver – udfordringer, risici og muligheder for at finde forureninger

Additiver/tilsætningsstoffer, hvordan finder vi og risikovurderer forureninger med denne type stoffer.

15. januar 2014  -  Gå-hjem-møde
GEO
Sødalsparken 12
8220 Brabrand

Tilmelding OBS
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Marianne Schou på tlf.: 8741 2358 eller pr. mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest den 14. januar 2014.

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt.
ændringer.

Læs mere...
 
Sammenhænge mellem masse- og fluxbetragtninger

I forbindelse med videregående undersøgelser ses der ofte en relativt stor uoverensstemmelse mellem den beregnede masse og flux. Ved afværgeprojekter er det desuden
ønskeligt at vurdere, hvor stor en fluxreduktion man kan forvente som følge af en given massereduktion.


26. februar 2014  -  Gå-hjem-møde
DTU
Bygning 113
mødelokale 011Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt.
ændringer.

Læs mere...
 
Methods for determination of groundwater velocity and application of Point Velocity Probes

Good estimates of groundwater velocities are essential for determining the fate and transport of contaminants at contaminated sites. Most often indirect estimates of
groundwater velocities are used based on hydraulic head measurements and application of Darcy’s law.


3. december 2013  -  Gå-hjem-møde
DTU
Bygning 115
mødelokale 145 på 1. sal

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig, men vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk
inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Jordforurening og overfladevand

Jordforureningsloven blev ændret i 2013, således at gamle jordforureninger, der truer overfladevand eller internationale naturområder, fra 2014 vil indgå i regionernes indsats mod jordforurening. Løsningen af denne opgave kræver et tæt samarbejde mellem regionerne, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og ikke mindst kommunerne.

27. november 2013
Schæffergården. Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Hydrologisk modellering

Hydrologiske modeller anvendes som værktøj i en bred vifte af problemstillinger indenfor vandressourceundersøgelser. De hydrologiske modeller simulerer vandbevægelsen i forskellige dele af kredsløbet fra nedbør til rodzone, dræn, overfladisk afstrømning, interflow, grundvand og vandløb.

6. november 2013
DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade 65, København (lige bag Hovedbanegården)

Videre til tilmelding

Læs mere...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/atv-jord-grundvand.dk/public_html/templates/cphmass_cleaninfo/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/atv-jord-grundvand.dk/public_html/templates/cphmass_cleaninfo/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/atv-jord-grundvand.dk/public_html/templates/cphmass_cleaninfo/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/atv-jord-grundvand.dk/public_html/templates/cphmass_cleaninfo/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12NextEnd»

 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam