Mødearkiv
Collstrop-sagden og den politiske konsekvenser

I 2010 rullede Collstropsagen. Et træimprægneringsfirma havde gennem en årrække anvendt en række tungmetaller. Firmaet er flere gange blevet opløst og gendannet, og derfor har kommunerne ikke kunnet stille Collstrop til ansvar for forureningerne.
Gå-Hjem-Møde

6. april 2011
DTU, Bygning 101, mødelokale 01 på 1. sal (indgang ved banken)

Læs mere...
 
Vintermøde om jord og grundvandsforurening 2011

Oplysning om tilmelding til  ATV Jord og Grundvands Temadage og Vintermøde 2011.
PROGRAM (2. Marts 2011)

8. - 9- marts 2011
Vingstedcenteret
Bredsten v. Vejle


Læs mere...
 
Vandplanerne – hvor er vi, og hvordan skal de bruges fremover?
Vandplanerne er sendt i offentlig høring frem til april 2011. Hvordan vurderer de forskellige interessenter
de statslige vandplaner og det foreløbige grundlag for de kommunale handleplaner? Hvilke styrker og hvilke
svagheder har de i forhold til vandrammeplanen?26. januar 2011
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Datastrømme, dataansvarsaftalen, kvalitetssikring og samarbejde
Datastrømme, dataansvarsaftalen, kvalitetssikring, samarbejde. Deling af viden og ikke mindst data om grundvand, vandforsyning, geologi og jordforurening er en hjørnesten i moderne dansk miljøforvaltning.
Visionerne for effektiv administration og entydighed, samt effektive datastrømme var højtflyvende, da strukturreformen trådte i kraft, og JUPITER blev udnævnt til at være ”Den fællesoffentlige
database for geologi, grund- og drikkevand”.


Tilmelding er åben

30. november 2010
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Oprensningskriterier for grundvand og risikovurderingsværktøjer
Tilmelding er åben

2. november 2010
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Genskabelse af vådområder – fokus på omkostninger og virkninger

de sidste år er der genoprettet rigtig mange vådområder og vandløb. Hvad koster det, og hvad får
vi for pengene? NP, drivhusgasser, biodiversitet, grundvand?

MØDET ER DESVÆRRE AFLYST


13. oktober 2010
Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Læs mere...
 
DK model Sjælland – Værktøj til kommunal sagsbehandling

DK-model Sjælland er en del af den Nationale Vandressource Model, udviklet af GEUS til vurdering af den vandressourcens størrelse og udvikling. Da DK-model Sjælland indeholder en samlet geologisk og hydrologisk beskrivelse af hele Sjælland, er det umiddelbart oplagt at benytte modellen for de fremtidige kommunale udfordringer.
Gå-Hjem-Møde

22. september
DTU, Bygningstorvet, Bygning 113, mødelokale 011
(indgang gennem bygning 115)

Læs mere...
 
Chlorerede opløsningsmidler - nyheder fra Monterey-konferencen 2010
Hvert andet år bliver der afholdt en større konference i Monterey i Californien, USA www.battelle.org/conferences/chlorinated). Konferencen omhandler hovedsageligt innovative anvendelser af eksisterende eller nye teknologier i forbindelse med behandling og monitering af chlorerede opløsningsmidler.
Gå-Hjem-Møde

10. juni 2010

DTU
Bygningstorvet
Bygning 115
mødelokale 145

Læs mere...
 
JAGG med ”face lift” og større motor
Mødet vil omhandle den ny JAGG, version 2010. Miljøstyrelsen i gangsatte i 2006 et arbejde, der skulle lede frem til en revurdering af risikovurderingsværktøjet JAGG.
Tilmelding er åben

16. juni 2010
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Grundvandskvalitet
Vandindvinding i byer. Til vandindvindingen i byer knytter sig særlige problemstillinger. Befolkningen
har et stort behov for drikkevand, men det kan være svært at finde lokalt i tilstrækkelig mængder på
grund af overudnyttelse og forurening.


19. maj 2010
Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Læs mere...
 
Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning
Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning har gennem de senere år vundet større indpas ved risikovurderinger og oprensning af forureninger.
Tilmelding er åben

21. april 2010
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Miljøstyrelsens nye vejledning for villatanksager indeholder en række principper for hvordan undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke skal foregå i fremtiden.
Tilmelding er åben

26. januar
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Bestemmelse af fri fase

Ved kraftigere DNAPL forureninger af jord og/eller grundvand, kan der forefindes fri fase, hvilket bl.a. ses for chlorerede opløsningsmidler.

26. november
DTU Miljø
Bygningstorvet, Bygning 113, lokale 011
(indgang gennem bygning 115)

Læs mere...
 
Jord i råstofgrave – Balance mellem landskabsværdier, grundvandsbeskyttelse og erhvervet

Jord i råstofgrave et emne, som indeholder en række økonomiske og miljømæssige interesser, og myndighedernes regulering af tilførslen af jord til råstofgrave indebærer en række interesseafvejninger.
Tilmelding er åben

25. november
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Kortlægning af jordforurening og brug af kvalitetsstyring
Mødet vil omhandle kortlægningsarbejdet efter jordforureningsloven fra A til Z. Parallelt til dette tema, vil der under mødet blive inddraget erfaringer fra andre miljøområders brug af kvalitetsstyring og hvorfor det skal indgå i det daglige arbejde.
Tilmelding er åben

4. november
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte
Læs mere...
 
Jordforureningssager - hvad kan vi lære af vores fejl?

Det er almen viden, at man lærer rigtig meget af sine fejl. Formålet med dette møde er at dele vores erfaringer og prøve, om vi ikke kan lære noget af hinandens fejl. Vi vil prøve at flytte fokus lidt fra alle de mange sager, hvor det hele forløber, som det skal, og til de sager, hvor der er sket fejl undervejs.
Tilmelding er åben

28. oktober

Radisson
H. C. Andersen Hotel
Odense

Læs mere...
 
Radon - hvordan sikres indeklimaet og hvad med drikkevandet?

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gas, der siver ud af den danske undergrund. Bygningsreglementet foreskriver, at bygninger skal udføres ”lufttæt mod jord”, men hvordan det i praksis kan sikres, at indeklima i nyt byggeri ikke påvirkes af radon fra undergrunden, er ikke særlig godt undersøgt og dokumenteret.

27. oktober
Ingeniørhuset
Værkmestergade 25, Århus
(ved Bruuns Galleri ) 15. sal, lokale 1-2-3

Læs mere...
 
Variationer af vandspejl og forvaltning
Kommunerne skal som vandmyndighed administrere en skærpet lovgivning med fokus på VVM og naturværdier i den daglige sagsbehandling.

30. september
Helnan Marselis Hotel
Strandvejen 25
Århus C
Læs mere...
 
Indikatorer for klimaforandringer i grundvand, overfladevand
I starten af 2009 udgav By- og Landskabsstyrelsen IGLOO rapporten (Indikatorer for GLObale klimaforandringer i Overvågningen).
Læs mere...
 
Pesticidplan - Status for aktiviteter og viden og fremtidig indsats på pesticid-området
I pesticidplan 2004-2009 er igangsat aktiviteter med målet om nedsættelse af pesticidanven-delsen i landbruget, gartneri, frugtavl, det offentlige samt hos private.
Læs mere...
 
BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder i praksis

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er et vigtigt instrument i grundvands-beskyttelsen. Det er nemlig i de boringsnære områder, at vandværkerne er mest sårbare ove rfor forurening af grundvandet pga. den korte transporttid til boringerne.

Læs mere...
 
Undersøgelser frem for afværge – State of the Art
Formålet med mødet er at skabe et overblik over relevante undersøgelsesme-toder og -værktøjer i de forskellige undersøgelsesfaser fra V1- til udvidede under-søgelser samt diskutere om omfanget af aktiviteter i de enkelte undersøgelses-faser er optimal i forhold fasernes formål.
Læs mere...
 
Myndighedsroller ved indeklimaproblemer fra jordforurening

Indeklimaproblemer som følge af jordforurening er et ubehageligt problem for be-oerne, og det kan håndteres af ikke mindre end tre love og to myndigheder.

Læs mere...
 
Vandplanerne er i høring – hvor er vi, og hvordan skal de bruges fremover?

Statens vandplaner er i høring januar-juni 2009 og skal være færdige med udgangen af 2009. I 2010 skal kommunerne udarbejde og vedtage handleplaner, der skal sikre, at målene i vandplanerne bliver opfyldt.

Læs mere...
 
«StartPrev12NextEnd»

 

Meddelelser